Mobile Rent Compact enkele bedden 2 persoons

 

 

Let op! De hier getoonde afbeeldingen zijn alleen bedoeld om een voorstelling te van de indeling te geven en kunnen afwijken van de werkelijke kampeerauto.

VE Semi Integrated T447 PI 2020 0046 WEB2

VE Semi Integrated T337 IT 2018 0338 WEB

VE Semi Integrated T337 IT 2018 0339 WEB

VE Semi Integrated T447 PI 2020 0045 WEB2

VE Semi Integrated T447 PI 2020 0050 WEB

Huurvoorwaarden kampeerauto’s

Bestuurder:

De bestuurder van de kampeerauto dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben
bereikt, en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de
gehuurde kampeerauto. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal
rijbewijs. Alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde personen zijn
gerechtigd de kampeerauto te besturen.

Huurperiode:

De huurperiode begint op vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur en eindigt op vrijdag voor 10.00
uur. Indien de kampeerauto niet voor 10.00 uur geretourneerd is, treedt de boeteclausule in
werking. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen
goedkeuring van verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor
elke gehele of gedeeltelijke dag dat de kampeerauto later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd
van € 750,- extra boven de huurprijs. Dit geldt niet indien de huurder aantoont,
dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan
de kampeerauto, en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.
De huurder dient er in dit verband echter wel aan te denken dat het speciaal in het
hoogseizoen doorgaans erg moeilijk kan zijn de volgende huurder een andere kampeerauto
beschikbaar te stellen.

Verzekering en eigen risico:

De kampeerauto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid(WA) tot een
bedrag van € 2.500.000,- Per gebeurtenis. Tevens is het casco, d.w.z. de kampeerauto zelf,
verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een
internationaal verzekeringsbewijs ( groene kaart ) is bij de autodocumenten aanwezig. Per
schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van € 1000,-. Door verzekering niet
gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet
bevoegde personen enz. is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het
interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel
voor de rekening van de huurder zijn. Let op! bij natuurgeweld is ook het eigen risico
van toepassing

Reparatie en schade:

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch
defect aan de kampeerauto voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts
worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende(opbouw) en (auto) merk.
Bij reparaties evenals ook bij schade, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in
verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder
zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de
reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de kampeerauto dienen door ter zake
vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de
huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde
reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen
onderdelen vergoed. Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig
waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te
worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden.
Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op
schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel. Tevens is vergoeden van vakantiedagen
i.v.m. een gebrek uitgesloten.

Bestemming:

Alle landen welke op de groene kaart vermeld, mogen met de kampeerauto worden bezocht.
Alle ( voor ons bedrijf ) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen
van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder.

Gebruik Kampeerauto:

De huurder dient de kampeerauto zoals een goed huisvader het betaamt, te behandelen en
te verzorgen. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die
genoemd is in de huurovereenkomst, ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke
en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist zijn. De huurder is verplicht
regelmatig olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient
de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten
zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden de kampeerauto in goede staat te houden, en bij de
verhuurder terug te bezorgen.

Reservering en Betaling:

Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs voorwaarde. De aanbetaling zoals
berekend op de huurovereenkomst, dient binnen 14 dagen te worden voldaan, het restant
zoals berekend op de huurovereenkomst dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan.
Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens
worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de kampeerauto
niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de
overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Wanprestatie:

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door, het niet of niet tijdig leveren
van de kampeerauto door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is
één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder
recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250,-. Indien
de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde
week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te
ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, direct de door huurder
gestorte betalingen geheel of gedeeltelijk terug betalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen
kampeerauto kan leveren, maar een redelijk alternatief aanbiedt, dient de
huurder dit te accepteren.

Aflevering en Terugkomst:

De kampeerauto wordt afgeleverd met een volle brandstof- en gastank inclusief toebehoren.
Tevens is de kampeerauto volledig schoongemaakt, deze dient zo ook weer ingeleverd te
worden, is dit echter niet het geval heeft de verhuurder het recht € 250,- in rekening te
brengen. Bij terugkomst zal volgens de norm van de verhuurder de kampeerauto gecontroleerd
worden. Tijdens de reis zijn brandstof en gas voor rekening van de huurder. Bij
terugkomst is het verplicht de kampeerauto afgetankt in te leveren, is dit niet gebeurd, zijn
wij verplicht de brandstof- en de arbeidskosten in rekening te brengen. (Geschat bedrag
door verhuurder + €25,-)

Huisdieren:

Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de kampeerauto
niet toegestaan.

Aantal personen:

Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type wettelijk
toegestane maximum aantal.(= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag
na belading niet meer dan 3500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.

Afrekening:

Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant bedrag binnen
15 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder eventuele inhoudingen
van de door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te
betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.

Annulering:

De verhuurder gaat er vanuit dat de huurder/consument een deugdelijke annuleringsverzekering
heeft afgesloten bij een derde partij. Indien gehuurde object door huurder wordt
geannuleerd wordt de overeengekomen totaalprijs volledig in rekening gebracht door verhuurder
ongeacht of het gehuurde gebruikt is of niet.

Producten